Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Firma Netjes.

Alle informatie die Firma Netjes communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Firma Netjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Firma Netjes verzonden e-mails .

Firma Netjes staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Firma Netjes en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Firma Netjes kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene voorwaarden voor klanten van Firma Netjes

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Firma Netjes en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Firma Netjes doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Firma Netjes en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Firma Netjes.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
2c Firma Netjes onderhoud een strategische aliantie met Peweb Hosting B.V.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen Firma Netjes en de klant en alle aanbiedingen van Firma Netjes aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij Firma Netjes ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Telefonische afspraken zijn niet rechtsgeldig.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Firma Netjes op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Firma Netjes worden doorgegeven op de manier die Firma Netjes voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Firma Netjes of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Klant garandeert Firma Netjes dat de opdracht die klant aan Firma Netjes verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Firma Netjes wordt aangegaan voor de betaalperiode van een jaar. Een maand voor het verstrijken van de periode wordt de factuur met de volgende betaling verstuurd. De klant heeft dan 2 weken de tijd de dienst op te zeggen.

9. Facturen

9a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
9b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
9c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
9d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
9e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is 1 maand vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
9f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Firma Netjes binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
9g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
9h Ingeval Firma Netjes kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Firma Netjes.
9i Firma Netjes zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
9j Firma Netjes zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
9k Firma Netjes is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

10. Opschorting/stopzetting dienstverlening

10a Firma Netjes behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
10b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Firma Netjes.
10c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Recht om diensten te weigeren

Firma Netjes heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12. Vrijwaring

12a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Firma Netjes van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
12b Klant vrijwaart Firma Netjes van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

13. Prijsverhoging

Indien Firma Netjes de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

14. Opzeggingen

Opzeggen van een abonnement kan per mail. Na het ontvangen van de factuur met de betaling van de volgende periode heb je twee weken de tijd het abonnement of contract op te zeggen.

15. WordPress support strippenkaart

15a De werkzaamheden worden via de supportafdeling doorgegeven
15b Binnen 24 uur wordt er gereageerd door Firma Netjes
15c Mailen, telefonisch advies of technische uitleg wordt van de strippenkaart afgeschreven.
15d De strippenkaart heeft een geldigheid van 1 jaar.
15e Deze prijs geldt alleen voor content-werkzaamheden en niet voor ontwerp- of codeerwerk en technische optimalisatie.
15f Voor urgente werkzaamheden buiten kantooruren (ma-vr van 9.00 tot 18.00) wordt de geboekte tijd verhoogt met 50%.
15g Je kan op elk moment besluiten de strippenkaart te annuleren. 75% van het openstaande bedrag wordt dan gecrediteerd.

16. Wijziging Algemene Voorwaarden

Firma Netjes is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Firma Netjes is daarvoor afdoende. Het is aan Firma Netjes om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

17. Ontbindende voorwaarden

Firma Netjes is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– Firma Netjes gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

18. Disclaimer

Firma Netjes is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Firma Netjes geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Firma Netjes en haar personeel.